Waardering van goederen

Teaha Management Consulting stelt taxatierapporten op overeenkomstig de internationale taxatienormen (IVS) en het kadermodel dat door de nationale vereniging van taxateurs in Roemenië (ANEVAR) is vastgesteld.

Teaha Management Consulting biedt onder meer de volgende diensten aan op het gebied van taxatie:

  • taxatie van onroerende goederen (terreinen, gebouwen, appartementen, villa’s, kantoorgebouwen, handels- en industriepanden);
  • waardering van roerende goederen, zoals voertuigen, machines, uitrusting, voorraden en inventarissen;
  • waardering van immateriële activa (intellectuele eigendomsrechten, goodwill, licenties, handelsmerken, enz.);
  • waardering van ondernemingen.