Venituri din subventii – repartizare profit (speta)

Speta: O societate ABC SRL beneficiaza de un grant pentru capital de lucru (Masura 2) conform OUG 130/2020. Aceasta doreste sa repartizeze profitul obtinut pe anul 2021.

In cazul unei microintreprinderi, sunt incluse in repartizarea profitului si veniturile din subventii?

 

Solutie:

Potrivit OUG 130/2022, formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile se refera la:

 • microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub forma de suma forfetara;
 • granturi pentru capital de lucru acordate sub forma de suma forfetara si in procent din cifra de afaceri.

Mentionam ca potrivit art.11 alin.(3) din OUG nr.130/2020 valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Precizam ca natura cheltuielilor care pot fi finantate din granturile capital de lucru, este cea prevazuta la art. 14 alin.(1) din OUG nr.130/2020, astfel:

“(1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:

 1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 2. b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
 3. c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
 4. d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
 5. e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;
 6. f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
 7. g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;
 8. h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.”

Conform OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile, pct.396, alin.(1), subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu trebuie recunoscute pana cand nu exista suficienta siguranta ca:

 • entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si
 • subventiile vor fi primite.

Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasi dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii subventiei au fost sau vor fi indeplinite.

Recunoasterea veniturilor din subventii se efectueaza cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordarii lor.

Conform pct.397, alin.(1), contabilitatea proiectelor finantate din subventii se tine distinct, pe fiecare proiect, sursa de finantare, potrivit contractelor incheiate, fara a se intocmi situatii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:

 1. din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:

– in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;

– la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;

 1. din punctul de vedere al bilantului:

– creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;

– periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.

Potrivit OMFP 1802, subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.

Mentionam ca in cazul microintreprinderilor, veniturile din exploatare reprezinta cota parte a subventiilor primite pentru finantarea investitiilor sau a subventiilor din exploatare si nu sunt cuprinse in baza impozabila a impozitului pe venit, altfel spus, din veniturile microintreprinderilor obtinute din orice sursa se scad veniturile din subventii potrivit art.53 alin.(1) Cod fiscal.

Astfel, teoretic, societatea nu poate obtine profit din subventii. In rezultatul final sunt incluse atat cheltuielile suportate din subventii cat si veniturile din subventii.

Din punct de vedere contabil, conform prevederilor pct.420 si urmatoarele din reglementarile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere (cont 121).

Din acest profit se inregistreaza mai intai rezervele legale, potrivit prevederilor Legii 31/1990, sumele constituite din profitul exercitiului financiar curent, fiind inregistrate prin articolul contabil 129 Repartizarea profitului = 1061 Rezerve legale (inregistrare facuta la 31.12.2021)

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmeaza sa fie repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Prin urmare, avand in vedere cele precizate anterior, repartizarea dividendelor se va face pe baza aprobarii AGA, conform soldului final al contului de profit si pierdere (121), care cuprinde in rulajul total debitor si sumele reprezentand cheltuieli suportate din subventii, iar pe rulajul total creditor si sumele reprezentand venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente.

Baza legala:

 • OMFP1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
 • OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene; 
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.