Procedura de restituire a impozitului pe dividende platit in plus

Ordinul ANAF nr.765 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.402 din data de 27 aprilie 2022.

Precizam faptul ca, initiatorii actului normativ mentioneaza, in Referatul de aprobare, ca, potrivit art.67 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

 

Principalele prevederi ale Ordinului ANAF 765/2022 sunt:

  • aprobarea Procedurii de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului.
  • aprobarea modelului Declaratiei de regularizare/Cererii de restituire a impozitului pe dividende.

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului:

Obiectul procedurii il constituie impozitul pe dividende platit in plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor incasate in plus de catre acestia sau dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in cazul dividendelor interimare distribuite si neplatite, pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora.

In conditiile in care din regularizarea anuala a dividendelor platite ca urmare a distribuirii partiale in cursul anului a acestora, rezulta sume de restituit de la buget, platitorul de dividende poate solicita restituirea lor.

Conform actului normativ recent publicat, in situatia in care platitorul de dividende constata ca sumele distribuite au fost mai mari decat dividendele datorate, acesta corecteaza debitele reprezentand impozit pe dividende declarate la organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale acestuia, prin depunerea unei declaratii rectificative in care se evidentiaza suma reprezentand impozit pe dividende rezultata ca fiind platita in plus ca urmare a regularizarii anuale a dividendelor, dupa restituirea de catre asociati/actionari a dividendelor.

Ulterior depunerii declaratiei rectificative, platitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaratie de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende.

Declaratia de regularizare/Cererea de restituire a impozitului pe dividende (Anexa nr.2) se depune la organul fiscal competent in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, numai dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor distribuite in plus.

Mentionam ca cererea de restituire se poate depune pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere restituirea prevazut la art.219 din Codul de procedura fiscala, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.

In conditiile in care platitorul de dividende inregistreaza obligatii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel si alte creante bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, suma rezultata dupa regularizarea anuala a dividendelor, denumita in continuare suma de restituit, se restituie numai dupa efectuarea compensarii potrivit art.167 si 168 din Codul de procedura fiscala.

In cazul in care suma de restituit platitorului de dividende este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel si alte creante bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, compensarea se efectueaza pana la concurenta acestei sume.

In situatia in care suma de restituit platitorului de dividende este mai mare decat suma reprezentand obligatii fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel si alte creante bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal competent, compensarea se efectueaza pana la concurenta acestor obligatii, diferenta rezultata restituindu-se acestuia.

In vederea efectuarii compensarii/restituirii, dispozitiile O.MFP nr.1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal se aplica in mod corespunzator.

Restituirea sumelor reprezentand impozit pe dividende cuvenite platitorului se efectueaza prin decontare bancara, in termenul prevazut de art.77 din Codul de procedura fiscala (in termen de 45 de zile de la inregistrarea solicitarii), in contul bancar indicat de platitorul de dividende in cererea de restituire.

Platitorul de dividende poate solicita restituirea impozitului pe dividende si in situatia in care dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in cazul dividendelor interimare distribuite si neplatite actionarilor sau asociatiilor rezulta sume platite in plus la buget.

Extras din OpANAF 765/2022:

(1)_

 

DECLARATIE DE REGULARIZARE/

CERERE DE RESTITUIRE

A IMPOZITULUI PE DIVIDENDE

_ _ _

Perioada de raportare

Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|

In temeiul art. 1701 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala solicit restituirea sumei prevazute la lit. B pct. 3

A.Date de identificare a platitorului

 

Cod de identificare fiscala |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire |_________________________________________________________________|

Judet |_______| Localitate |_________| Strada |_________| Numar |____| Bloc |__| Scara |__|

Ap. |__| Cod postal |_______| Sector |_| Telefon |_______| Fax |_______| E-mail |_________|

B.Date privind creanta fiscala

Nr. crt.Denumire creanta fiscalaSuma(lei)
 Cod bugetar:1. Impozit pe dividende declarat in cursul anului pentru care se face regularizarea 
2. Impozit pe dividende rezultat ca urmare a regularizarii anuale a dividendelor 
3. Diferenta solicitata la restituire (rd.1 – rd.2) 

C.Restituirea dividendelor de catre actionari/asociati

Nr. crt.Numele si prenumele actionarilor/asociatilor

Suma

(lei)

   
   
   
   

Solicit ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite sa se efectueze in contul bancar cod IBAN ………………….. deschis in lei, la ……………………………….

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

Nume, Prenume: Semnatura 
Functia/Calitatea: 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Baza legala:

  • Ordinul ANAF nr.765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului;
  • Ordinul MFP 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.