Procedura de comunicare online cu ANAF (2)

 Cererea de inregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entitati fara personalitate juridica, a reprezentantilor, precum si a imputernicitilor

Persoanele fizice care detin certificat calificat pot solicita inregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:

 1. reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
 2. reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
 3. imputernicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica.

Cererea de inregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele avand calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit se face prin intermediul aplicatiilor informatice specifice, pe platforma informatica dedicata.

Cererea cuprinde informatii obligatorii si optionale.

Informatiile obligatoriu a fi furnizate sunt:

 1. datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entitatii reprezentate/imputernicite/reprezentantului, dupa caz;
 2. calitatea de reprezentant sau de imputernicit;
 3. numarul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al imputernicitului;
 4. acceptul privind termenii si conditiile de utilizare a SPV;
 5. documentul semnat cu certificat electronic calificat care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit;
 6. adresa de posta electronica;
 7. elementele de identificare a certificatului calificat.

Informatiile optional a fi furnizate sunt:

 1. acordul privind primirea de atentionari prin posta electronica;
 2. documentul semnat cu certificat electronic calificat care atesta calitatea de reprezentant legal sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

 Aprobarea cererii de inregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entitati fara personalitate juridica, a reprezentantilor, precum si a imputernicitilor:

Ulterior completarii si transmiterii cererii de inregistrare, organul fiscal central inregistreaza cererea si atribuie un numar de inregistrare pe care il comunica solicitantului prin aplicatia dedicata.

Organul fiscal central verifica corectitudinea informatiilor inscrise in cerere si valideaza informatiile. Validarea informatiilor are ca efect aprobarea cererii.

In conditiile in care informatiile referitoare la datele de identificare inscrise in cerere sunt incorecte, cererea de inregistrare in SPV a persoanei juridice, a entitatii fara personalitate juridica sau a persoanei fizice se respinge.

In situatia in care solicitantul nu este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a SPV sau numarul de telefon mobil nu este valid, nu se poate finaliza procedura de inregistrare.

In situatia in care imputernicirea nu este generala pentru toate operatiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generala pentru toate operatiunile din SPV, se informeaza solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare. In acest caz cererea se respinge.

In situatia in care informatiile referitoare la datele de identificare inscrise in cerere sunt corecte, dar informatiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de imputernicit nu se pot verifica sau din verificarea documentului rezulta ca acesta contine informatii incomplete sau incorecte, se notifica solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare, cu privire la faptul ca aprobarea cererii de inregistrare se face la ghiseu.

In cazul in care documentul furnizat este un document electronic copie a imaginii documentului care atesta calitatea de reprezentant desemnat sau imputernicit, se notifica solicitantul la adresa de posta electronica, in termen de 5 zile de la inregistrare, cu privire la faptul ca aprobarea cererii de inregistrare se face la ghiseu.

Organul fiscal procedeaza la aprobarea cererii la ghiseu ori de cate ori a fost realizata identificarea fizica, verificarea documentelor justificative a fost realizata cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau imputernicirea sunt generale si, dupa caz, verificarea informatiilor sau documentelor prezentate a fost realizata cu succes.

 Renuntarea la SPV:

Persoana fizica, persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica poate cere renuntarea la utilizarea SPV.

In situatia persoanelor fizice inregistrate ca utilizator SPV, renuntarea la SPV se efectueaza de catre acestea prin completarea corespunzatoare a campurilor special destinate in aplicatia informatica specifica oferita in SPV.

In cazul persoanelor fizice inregistrate ca utilizator SPV numai prin imputernicit, renuntarea la SPV se efectueaza, dupa caz, de catre:

 1. imputernicit prin completarea corespunzatoare a campurilor special destinate in aplicatia informatica specifica oferita in SPV;
 2. persoana fizica prin completarea unei cereri pe care o prezinta organului fiscal central de la domiciliul fiscal.

Precizam ca accesul la SPV se opreste, din oficiu, de catre organul fiscal central, in urmatoarele situatii:

 1. decesul persoanei fizice;
 2. radierea persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica;
 3. radierea persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere.

Extras din Anexa nr.2 a Ordinului 1090/2022:

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual” in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridicaTermenul de pastrare a documentelor
A. Documente emise de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala si comunicate persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica 
a) Automat 
1. Decizii de impunere din oficiu60 de zile
2. Acte administrative emise de organele de inspectie fiscala, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice60 de zile
3. Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii60 de zile
4. Acte de executare, cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc.60 de zile

5.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: invitatie, notificare, instiintare etc., stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale

5.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 5.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
6. Datele inscrise in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (declaratia 394) referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scop de TVA. Informatiile sunt furnizate numai in situatia in care atat persoana impozabila care acceseaza serviciul „Spatiul privat virtual”, cat si partenerii acesteia si-au dat acordul in acest sens.60 de zile
7. Informatii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, in vederea instiintarii contribuabililor in scopul conformarii voluntare60 de zile
8. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura60 de zile
b) La cererea persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica 
1. „Situatia fiscala conform fisei pe platitor la data de… „. Se va comunica fisa pe platitor, odata cu urmatorul mesaj: „ATENTIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de functionarii organelor fiscale in activitatea de administrare a creantelor fiscale, si foloseste in analiza declaratiilor si stingerea obligatiilor de plata. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decat in relatia cu administratia fiscala, in vederea punerii de acord a evidentei fiscale cu cea contabila!”
2. „Certificatul de atestare fiscala”60 de zile
3. „Certificatul de cazier fiscal”60 de zile
4. „Opinie privind aplicarea legislatiei fiscale”60 de zile
5. „Raspunsul la sesizari, petitii, reclamatii, cereri de audienta”60 de zile
6. „Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului”60 de zile
7. „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”60 de zile
8. Documentul de solutionare a cererii de ajutor de stat60 de zile
9. Decizie de stabilire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat60 de zile
10. Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
11. Certificatul de rezidenta fiscala60 de zile
12. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura60 de zile

13.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale in executarea legii, alte documente si fisiere la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale.

13.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 13.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
B. Documente emise de persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica si comunicate Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
1. Declaratii fiscale60 de zile
2. Cerere privind „Situatia fiscala conform fisei pe platitor la data de …. „
3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala
4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale
6. Sesizare, petitie, reclamatie60 de zile
7. Cerere de audienta
8. Cerere de eliberare a unei adeverinte prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
9. Cerere privind „Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»”
10. Solicitare de informatii publice60 de zile
11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat
12. Declaratii de inregistrare fiscala60 de zile
13. Cereri de restituire
14. Cerere de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet/municipiul Bucuresti sau a numarului unic de identificare din aplicatia informatica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
15. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala 
16. Informatii si documente specifice sistemului national privind factura electronica RO e-Factura60 de zile

17.1. Alte declaratii, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform competentelor legale

17.2. Lista si formatul documentelor prevazute la pct. 17.1 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu 30 de zile inainte de a incepe transmiterea prin SPV.

60 de zile
18. Formularul Ordin de plata multiplu electronic (OPME)60 de zile

Baza legala:

 • Ordinul ANAF nr.1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica;
 • anaf.ro